Zásady o ochrane osobných údajov

Tieto zásady spracúvania a ochrany osobných údajov sú pripravené s ohľadom na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“ alebo „GDPR“) a zároveň s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) objasňujú, ktoré osobné údaje zhromažďujeme v súvislosti s poskytovaním našich služieb a komunikácie so záujemcami a ako tieto údaje používame a chránime.

Prevádzkovateľom sa pre účely Ochrany osobných údajov rozumie:

Spoločnosť Wealthcraft s. r. o., so Sídlom Mostná 2937/56 949 01 Nitra založená 1 januára 2024 a zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 62084/N.

IČO: 46126155 DIČ: 2023232486 IČ DPH:SK2023232486 P (ďalej len ,,Prevádzkovateľ“)

Kontaktné údaje 

Korešpondenčná adresa: Mostná 2937/56 949 01 Nitra 

e-mail: info@zmenpoistovnu.sk

Osobné údaje

Osobnými údajmi sú údaje tykajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno na základe takýchto údajov identifikovať priamo alebo nepriamo. Osobné údaje spracúvané za účelom Vášho oslovovania s novými ponukami produktov a služieb, osobnými údajmi však môžu byť aj Vaše údaje, ktoré ste nám poskytli pri udelení súhlasu so spracovaním osobných údajov, alebo ktoré spracúvame v rámci plnenia našich zákonných povinností (pôjde teda najmä o identifikačné, kontaktné a osobné preferencie).

Účely, právny základ spracovania, doba uchovávania a príjemcovia osobných údajov

Účel:  Kontaktovanie, poskytnutie poradenstva, predkladanie ponúk na zmenu zdravotnej poisťovne, jej realizácie, ako i poskytnutia odbornej pomoci v oblasti zdravotného poistenia

Údaj:  meno, priezvisko, e-mail, telefónne a osobné preferencie

Právny základ: Čl. 6, ods. 1, písm. a), b) a f) Nariadenia GDPR

Doba uchovávania : po nevyhnutne dlhú dobu, ak osobitným dojednaním nebolo určené inak

Tieto osobné údaje spracúvame po dobu, po ktorú ste nám udelili súhlas ( ak sa jedná o údaje z „dotazníku zdravia“ do 30.9. 2024). Upozorňujeme Vás však na skutočnosť, že prevádzkovateľ je povinný aj po naplnení účelu spracúvania uchovávať osobné údaje uvedené na tomto súhlase, a teda nevykonať ich výmaz likvidáciou súhlasu, a to z dôvodu splnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v súlade s Čl. 17 GDPR, konkr. je povinný dozornému orgánu preukázať zákonnosť spracúvania osobných údajov, a teda existenciu súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov.

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame za účelom ich poskytnutia nášmu obchodnému partnerovi zabezpečujúcemu sprostredkovanie Vami požadovanej služby

V rámci tohto účelu o Vás spracúvame osobné údaje bežnej kategórie v rozsahu kontaktných údajov a údajov ohľadom požadovanej služby vyplývajúcich z Vami vyplneného formuláru (napr. aktuálna zdravotná poisťovňa, dôvod na zmenu zdravotnej poisťovne a iné). Tieto údaje spracúvame na základe Vami udeleného súhlasu v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Tieto osobné údaje spracúvame výhradne za účelom toho, aby sme ich poskytli Vami zvoleným obchodným partnerom, ktorí Vás následne kontaktujú a môžu sprostredkovať požadovanú službu.

Tieto osobné údaje spracúvame po dobu, po ktorú ste nám udelili súhlas (Do 30.9. 2024). Upozorňujeme Vás však na skutočnosť, že prevádzkovateľ je povinný aj po naplnení účelu spracúvania uchovávať osobné údaje uvedené na tomto súhlase, a teda nevykonať ich výmaz likvidáciou súhlasu, a to z dôvodu splnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v súlade s Čl. 17 GDPR, konkr. je povinný dozornému orgánu preukázať zákonnosť spracúvania osobných údajov, a teda existenciu súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov.

Tieto informácie sú dostupné iba oprávneným zamestnancom našej spoločnosti, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene na základe toho, že pre nás vykonávajú činnosti operátorov call centra, programátorov (IT technikov) a tiež webhostingové služby a služby dátového úložiska, s ktorými máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Aktualizovaný zoznam našich sprostredkovateľov, s ktorými máme uzatvorenú Zmluvu o spracúvaní osobných údajov, je uvedený tu. Vaše osobné údaje tiež poskytujeme v prípade potreby na základe právneho vzťahu aj spolupracujúcim advokátskym kanceláriám.

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame za účelom oslovovania s ponukami služieb a produktov v rámci marketingu a tzv. priameho marketingu

Záujemci na základe odoslaného „dotazníku zdravia“ môžu byť oslovovaní s aktuálnou ponukou služieb prostredníctvom adresného e-mailu alebo call centra. Za týmto účelom spracúvame o Vás osobné údaje bez Vášho súhlasu, na základe tzv. oprávneného záujmu v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Našim oprávneným záujmom v tomto prípade je propagácia nami poskytovaných služieb, pričom na tento účel využívame Vaše kontaktné údaje, ktoré ste nám poskytli ako záujemci na základe odoslaného „dotazníku zdravia“ (najmä, nie však výlučne, Vašu e-mailovú adresu alebo telefonický kontakt). V zmysle § 62 z. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách je možné využiť pre účely priameho marketingu Vaše kontaktné údaje na doručenie elektronickej pošty, ak sme ich získali v súvislosti s poskytnutím našich služieb.

Tiež Vás informujeme o tom, že môžete jednoducho a bezplatne kedykoľvek odmietnuť ďalší príjem elektronickej pošty propagujúcej naše služby, ktorá Vám bude zasielaná, a to kliknutím v e-mailovej správe na odkaz na stránku umožňujúcu zrušenie prihlásenia sa z odberu noviniek a ponúk.

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame za účelom správy registratúry

V zmysle z. č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sme povinní evidovať registratúru, ktorá vznikne z našej činnosti. Za týmto účelom spracúvame o Vás korešpondenčné údaje v prípade, ak zasielate Vy nám alebo my Vám korešpondenciu. Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov v rámci tohto účelu je teda vyššie uvedený zákon v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Túto korešpondenciu uchovávame v našej spoločnosti po dobu 10 rokov.

Tieto informácie sú dostupné iba oprávneným zamestnancom našej spoločnosti, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú. Vaše osobné údaje tiež poskytujeme v prípade potreby na základe právneho vzťahu aj spolupracujúcim advokátskym kanceláriám.

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame v rámci evidencie uplatnených práv dotknutých osôb

V prípade, ak si uplatníte svoje práva ako dotknutá osoba, čiže osoba, o ktorej naša spoločnosť spracúva osobné údaje, vedie o tom naša spoločnosť evidenciu, nakoľko takýto Váš dopyt evidujeme a tiež evidujeme aj naše odpovede na Vami zaslané otázky, resp. žiadosti, a to na základe Čl. 15, 16, 17, 18 , 20, 21 a 22 Nariadenia. V rámci tohto účelu spracúvame o Vás všetky kategórie osobných údajov, a to po dobu 5 rokov.

Tieto informácie sú dostupné iba oprávneným zamestnancom našej spoločnosti, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú. Vaše osobné údaje tiež poskytujeme v prípade potreby na základe právneho vzťahu aj spolupracujúcim advokátskym kanceláriám.

Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci účelu spracovanie a vybavenie požiadavky prostredníctvom e-mailu/telefonického hovoru (jedná sa o tzv. všeobecné informácie)

V prípade, ak nás s Vašou požiadavkou alebo otázkou, prípadne podnetom, kontaktujete prostredníctvom e-mailu alebo telefonického hovoru, v rámci ktorých nám oznámite Vaše osobné údaje, tieto osobné údaje budeme spracúvať dôverne výhradne za účelom vybavenia tejto Vašej požiadavky. Vaša e-mailová adresa sa považuje za osobný údaj len v prípade, ak nie je všeobecná a ste na základe nej identifikovateľný/á, a to najmä v súvislosti s Vaším menom a priezviskom.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je spracovanie a vyhodnotenie Vašej požiadavky odoslanej prostredníctvom e-mailu alebo oznámenej počas telefonického hovoru, pričom obsahom tejto požiadavky môžu byť iné informácie, o ktoré nás žiadate. V prípade, ak nás budete kontaktovať so žiadosťou o poskytnutie konkrétnej služby, tieto Vaše osobné údaje už budeme spracúvať v rámci iného účelu.

V tejto súvislosti môže byť teda právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov predzmluvná komunikácia v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia alebo oprávnený záujem našej spoločnosti, ak nás žiadate o poskytnutie informácií bez ďalšieho záujmu o uzatvorenie zmluvného vzťahu s našou spoločnosťou v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, pričom naším oprávneným záujmom je záujem na tom, aby sme odpovedali na Vaše otázky a poskytli Vám požadované informácie a v prípade potreby aj požadovaný informačný materiál, čím prispievame k Vašej spokojnosti.

Vaše osobné údaje poskytnuté týmto spôsobom budeme spracúvať po dobu vybavenia žiadosti/na účely spätného kontaktovania, následne sú osobné údaje likvidované.

Tieto informácie sú dostupné iba oprávneným zamestnancom našej spoločnosti, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene na základe toho, že pre nás vykonávajú činnosti, programátorov (IT technikov) a tiež webhostingové služby a služby dátového úložiska, s ktorými máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Aktualizovaný zoznam našich sprostredkovateľov, s ktorými máme uzatvorenú Zmluvu o spracúvaní osobných údajov, je uvedený tu.

Vaše osobné údaje tiež poskytujeme v prípade potreby na základe právneho vzťahu aj spolupracujúcim advokátskym kanceláriám.

Zoznam príjemcov v rámci vyššie uvedených účelov

Naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje najmä prostredníctvom svojich zamestnancov, ktorí sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti a môžu Vaše osobné údaje spracúvať iba v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný na plnenie ich pracovných povinností. Na dosiahnutie účelov spracúvania, ktoré sme uviedli vyššie, však môže byť nevyhnutné, aby sme poskytli Vaše osobné údaje aj iným osobám.

Príjemcom je v zmysle Nariadenia fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Právnym základom na poskytnutie Vašich osobných údajov príjemcom môže byť zákonná povinnosť, Váš súhlas, písomný pokyn, nevyhnutnosť na účely plnenia zmluvy a oprávnený záujem našej spoločnosti alebo tretej strany.

Zoznam príjemcov Vašich osobných údajov je uvedený v rámci vyššie uvedených účelov. V prípade potreby môže byť príjemcom Vašich osobných údajov aj Slovenská pošta, kuriér, či prepravné spoločnosti.

Naša spoločnosť využíva tretie osoby na poskytovanie služieb, ktorých súčasťou môže byť aj spracúvanie osobných údajov v našom mene a na účel a spôsobom nami určený – jedná sa o tzv. sprostredkovateľov. Na poskytnutie osobných údajov sprostredkovateľom sa nevyžaduje Váš súhlas; v taktom prípade však zodpovedáme za výber sprostredkovateľa a za ochranu práv dotknutých osôb. Kategórie sprostredkovateľov sú uvedené pri každom účele spracovania osobných údajov v tejto informácii a konkrétny aktualizovaný zoznam sprostredkovateľov zaradených do jednotlivých kategórií je zverejnený na našej webovej stránke tu.

Upovedomujeme Vás vo vzťahu ku všetkým vyššie uvedeným účelom spracovania Vašich osobných údajov, že v zmysle Čl. 4 bodu 9 Nariadenia sa orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, za príjemcov nepovažujú. Napriek tomu Vás informujeme, že v rámci výkonu vyšetrovacích právomocí sme povinní poskytnúť, resp. sprístupniť Vaše osobné údaje aj Úradu na ochranu osobných údajov SR, orgánom činným v trestnom konaní a orgánom prejedávajúcim priestupky, Národnej banke Slovenska, Slovenskej obchodnej inšpekcii, Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, prípadne aj iným orgánom verejnej moci, ak nás v súlade s vnútroštátnym právom, resp. v súlade s právom Únie vyzvú na poskytnutie týchto údajov.

Cezhraničný prenos osobných údajov

Informujeme Vás tiež, že nedochádza k prenosu Vašich osobných údajov do tretej krajiny (mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii s výnimkou prípadu, ak sa Vaše dáta ukladajú v dátovom úložisku u nášho sprostredkovateľa – spoločnosti Mailchip a Webflow, a to najmä v prípadoch, ak sú Vaše osobné údaje obsahom mailov zaslaných našej spoločnosti.

Informácie o Vašich právach

Bližšie informácie o Vašich právach v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)

A) Právo na prístup k údajom

Ako osoba, ktorej osobné údaje spracúvame, máte právo získať od nás ako prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

 1. účely spracúvania;
 2. kategórie dotknutých osobných údajov;
 3. príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú Vaše osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
 4. ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
 5. existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
 6. právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
 7. ak sa osobné údaje nezískali od Vás ako dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
 8. existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre Vás ako dotknutú osobu.

Ak nás o vyššie uvedené údaje požiadate, my Vám na základe Vašej žiadosti poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak podáte túto žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa Vám poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob. Upozorňujeme Vás však, že právo získať kópiu Vašich osobných údajov nesmie mať v súlade s Čl. 15 ods. 4 Nariadenia nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných. Účely, predpokladaná doba uchovania osobných údajov, ako aj príjemcovia Vašich osobných údajov pre jednotlivé účely spracovania sú uvedené na tejto webovej stránke. Vaše osobné údaje nezasielame medzinárodným organizáciám a ani do tretích krajín v zmysle Nariadenia.

B) Právo na opravu

Pokiaľ sa domnievate, že sú o Vás spracovávané nepresné, neaktuálne alebo neúplné osobné údaje, máte právo požadovať opravu spracovávaných osobných údajov. Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

C) Právo na výmaz (právo na zabudnutie)

Za podmienok uvedených v čl. 17 Nariadenia ste oprávnený požadovať výmaz svojich osobných údajov a Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať Vaše osobné údaje. O takýto výmaz môžete požiadať najmä pokiaľ: 

(1) Prevádzkovateľ osobné údaje už nepotrebuje na účely, pre ktoré boli spracovávané, (2) ak odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a súčasne, ak neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie, (3) osobné údaje sa spracovávali nezákonne, (4) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha, (5) ak namietate proti spracúvaniu svojich osobných údajov, ak je spracúvanie z našej strany založené na našom oprávnenom záujme a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo kedykoľvek, ak namietate proti spracúvaniu osobných údajov, ak je ich spracúvanie založené na oprávnenom záujme, ktorým je tzv. priamy marketing našich tovarov a služieb. Tiež Vás upovedomujeme o tom, že ak sme s Vaším súhlasom zverejnili Vaše osobné údaje a sme povinní ich v zmysle vyššie uvedeného vymazať, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikneme primerané opatrenia, vrátane technických opatrení, aby sme informovali ostatných prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky. Tiež Vás upovedomujeme o tom, že nie sme povinní vykonať výmaz Vašich osobných údajov na základe Vašej žiadosti v prípade, ak je spracúvanie potrebné na (a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 Nariadenia; d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

D) Právo na obmedzenie spracúvania

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ: (1) ako dotknutá osoba napadnete správnosť spracovávaných osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, (2) spracúvanie osobných údajov je protizákonné a Vy ako dotknutá osoba namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia, (3) Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy ako dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov a (4) a pokiaľ namietate ako dotknutá osoba voči spracúvaniu osobných údajov na podklade tzv. oprávneného záujmu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s Vaším súhlasom, ako dotknutej osoby, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. Ak ste, ako dotknutá osoba dosiahli obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, je Prevádzkovateľ povinný informovať Vás o skutočnosti, že bude obmedzenie spracúvania zrušené a to pred tým, ako sa tak má stať.

E) Právo na informáciu o príjemcoch v súlade s Čl. 19 Nariadenia

Ako dotknutá osoba máte právo požadovať informáciu o tom, ktorých príjemcov sme my ako prevádzkovateľ informovali o tom, že došlo k oprave, výmazu alebo obmedzeniu spracúvania Vašich osobných údajov, pokiaľ sa to neukázalo ako nemožné alebo si to nevyžadovalo neprimerané úsilie.

F) Právo na prenosnosť osobných údajov

V prípade, ak je spracovávanie osobných údajov vykonávané (1) na základe Vášho súhlasu, ako dotknutej osoby, alebo (2) je vykonávané za účelom plnenia zmluvných povinností (t.j. na základe uzatvorenej zmluvy) a súčasne sa spracovávanie Vašich osobných údajov ako dotknutej osoby vykonáva automatizovanými prostriedkami a zároveň je to technicky možné, máte ako dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a zároveň máte právo priamo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby sme sa tomu akýmkoľvek spôsobom bránili. Uplatňovaním tohto práva nie je dotknuté Vaše právo na výmaz údajov podľa Čl. 17 Nariadenia. Tiež vás upovedomujeme o tom, že výkon tohto práva nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

G) Právo vzniesť námietku (namietať) proti spracúvaniu

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vykonáva na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana. V takýchto prípadoch vykonáme posúdenie, či oprávnené záujmy našej spoločnosti prevažujú nad dôvodmi, ktoré ste uviedli vo svojej námietke. Ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu, či na štatistické účely, máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa Vás týka. Nesmieme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na ich spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami ako dotknutej osoby, alebo existujú dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu z dôvodu oprávneného záujmu našej spoločnosti, máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a osobné údaje sa už potom na účely priameho marketingu nesmú spracúvať.

H) Právo odvolať súhlas

Pokiaľ ste ako dotknutá osoba udelili Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov, máte právo takýto súhlas kedykoľvek odvolať a to takým spôsobom, akým bol súhlas udelený, najmä však písomným oznámením Prevádzkovateľovi. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť doterajšieho spracovania Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom.

I) Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Pokiaľ sa domnievate, že pri spracovaní osobných údajov došlo k porušeniu právnych predpisov na úseku ochrany osobných údajov, ste oprávnený podať sťažnosť dozornému orgánu. Na území Slovenskej republiky je týmto dozorným orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk , tel. č.: +421 /2/ 3231 3214.

J) Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia týchto údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby v prípade ak:

 1. spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy – vtedy sa jedná o tzv. zmluvnú požiadavku na poskytnutie osobných údajov (resp. požiadavku, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy) a dotknutá osoba údaje nemusí Prevádzkovateľovi zo zákona poskytnúť s tým, že berie na vedomie, že v takom prípade nemôže dôjsť k uzatvoreniu zmluvy s Prevádzkovateľom.
 2. spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa – v takom prípade je poskytnutie osobných údajov zákonnou požiadavkou a dotknutá osoba ich musí poskytnúť (osobné údaje sa vtedy spracúvajú aj bez súhlasu dotknutej osoby)
 3. spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa – v takomto prípade spracúvame Vaše osobné údaje aj bez Vášho súhlasu, avšak môžete v súlade s Čl. 21 Nariadenia kedykoľvek namietať ich spracúvanie (viď text vyššie)

To, či sa v jednotlivých prípadoch poskytnutia osobných údajov zo strany Vás ako dotknutej osoby jedná o zákonnú alebo zmluvnú požiadavku, vyplýva z jednotlivých právnych základov spracúvania, ktoré sú uvedené osobitne pri každom účele spracúvania osobných údajov.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu z dôvodu, že nám túto povinnosť ukladá zákon, ste v týchto prípadoch povinní poskytnúť nám zákonom požadované osobné údaje. V prípade, ak nám ich odmietnete poskytnúť, budeme musieť postupovať v súlade s ustanoveniami osobitných právnych predpisov.

Osobitné upozornenie o práve namietať spracúvanie osobných údajov

V súlade s čl. 21 ods. 4 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) Vás jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií upozorňujeme na právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov vykonávaných na právnom základe oprávneného záujmu v zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

Informujeme Vás, že dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

Vyššie uvádzame prehľad účelov, pri ktorých dochádza z našej strany k spracúvaniu osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu, a kedy máte právo namietať proti takémuto spracúvaniu.

Cookie politika (EÚ)

Táto Cookie politika bola naposledy aktualizovaná 5. februára 2023 a vzťahuje sa na občanov a legálne trvalých obyvateľov Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska.

 

1. Úvod

Naša webová stránka, https://www.zmenpoistovnu.sk (ďalej len"webová stránka"), používa súbory cookies a ďalšie súvisiace technológie (pre jednoduchosť sa všetky technológie označujú ako "cookies"). Cookies sú umiestňované aj tretími stranami, s ktorými spolupracujeme. V tomto dokumente vás informujeme o používaní cookies na našej webovej stránke.

 

2. Čo sú cookies?

Cookie je malý jednoduchý súbor, ktorý je spolu so stránkami tejto webovej stránky odosielaný a uložený vo vašom prehliadači na pevný disk vášho počítača alebo iného zariadenia. Informácie uložené v ňom sa môžu počas ďalšej návštevy vrátiť na naše servery alebo servery príslušných tretích strán.

3. Čo sú skripty?

Skript je kus programového kódu, ktorý sa používa na správne a interaktívne fungovanie našej webovej stránky. Tento kód je vykonávaný nanašom serveri alebo na vašom zariadení.

 

4. Čo je web beacon?

Web beacon (alebo pixel tag) je malý, neviditeľný kúsok textu alebo obrázku na webovej stránke, ktorý sa používa na monitorovanie návštevnosti webovej stránky. Na tento účel sa pomocou web beaconov ukladajú rôzne údaje o vás.

 

5. Cookies

5.1 Technické alebo funkčné cookies

Niektoré cookies zabezpečujú, že určité časti webovej stránky fungujú správne a že vaše používateľské preferencie zostanú známe. Umiestnením funkčných cookies uľahčujeme vašu návštevu našej webovej stránky. Takto nemusíte opakovane zadávať rovnaké informácie pri návšteve našej webovej stránky a napríklad položky zostávajú v nákupnom košíku, kým neuhradíte platbu. Tieto cookies môžeme umiestniť bez vášho súhlasu.

5.2 Štatistické cookies

Používame štatistické cookies na optimalizáciu skúsenostinašich používateľov s webovou stránkou. Pomocou týchto štatistických cookieszískavame poznatky o používaní našej webovej stránky. Žiadame váš súhlas sumiestnením štatistických cookies.

 

5.3 Reklamné cookies

Na tejto webovej stránke používame reklamné cookies, ktoré nám umožňujú prispôsobovať reklamy pre vás, a my (a tretie strany) získavame poznatky o výsledkoch kampaní. Toto sa deje na základe profilu, ktorý vytváramena základe vášho kliknutia a surfovania na webovej stránke https://www.zmenpoistovnu.sk a mimonej. Týmto cookies sú návštevníci webovej stránky prepojení s jedinečným identifikátorom, takže nevidíte rovnakú reklamu viac ako raz, napríklad.

 

5.4 Marketingové / sledovacie cookies

Marketingové / sledovacie cookies sú cookies alebo akákoľvek iná forma lokálneho úložiska, ktoré sa používajú na vytváranie používateľských profilov na zobrazenie reklám alebo na sledovanie používateľa na tejto webovejstránke alebo na niekoľkých webových stránkach za účelom podobných marketingových aktivít.

Pretože sú tieto cookies označené ako sledovacie cookies, žiadame váš súhlas s ich umiestnením.

5.5 Sociálne siete

Na našej webovej stránke možeme zaradiť obsah z Facebooku, Twitteru (X), LinkedIn, WhatsApp, Instagramu a TikToku na propagáciu webovýchstránok (napr. "lajk", "pin") alebo na zdieľanie (napr."tweet") na sociálnych sieťach ako Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, Instagram a TikTok. Tento obsah je vložený s kódom odvodeným od Facebooku, Twitteru, LinkedIn, WhatsApp, Instagramu a TikToku a umiestňuje cookies. Tento obsah môže uchovávať a spracovávať určité informácie prepersonalizovanú reklamu.

Prečítajte si prosím vyhlásenie o ochrane osobných údajovtýchto sociálnych sietí (ktoré sa môžu pravidelne meniť), aby ste zistili, čorobia s vašimi (osobnými) údajmi, ktoré spracúvajú s použitím týchto cookies.Údaje, ktoré sa získavajú, sú čo najviac anonymizované. Facebook, Twitter (X),LinkedIn, WhatsApp, Instagram a TikTok sa nachádzajú na uzemí Spojených štátov Amerických.

6. Umiestnené cookies

Štatistika (anonymné),

Mailchimp,

Webflow,

Marketing/sledovanie,

Google Analytics.

Google Fonts,

Google Maps,

YouTube,

Facebook,

Twitter,

LinkedIn,

WhatsApp,

Instagram,

TikTok,

7. Súhlas

Pri vašej prvej návšteve našej webovej stránky vám ukážeme okno s vysvetlením o cookies. Ak kliknete na "Uložiť preferencie", súhlasíte s použitím kategórií cookies a doplnkov, ktoré ste vybrali v tomto okne, ako je opísané v tejto Cookie politike. Môžete zakázať používanie cookies pomocou vášho prehliadača, ale prosím, pamätajte, že naša webová stránka môže potom pracovať nekorektne.

 

7.1 Správa nastavení súhlasu

Funkčné

Vždy aktívne

Technické úložisko alebo prístup je striktne potrebný nalegitímny účel umožniť použitie konkrétnej služby explicitne požadovanej odberateľom alebo používateľom alebo len na vykonanie prenosu komunikácie cez elektronickú komunikačnú sieť.

 

Technické úložisko alebo prístup používaný výhradne naštatistické účely.

Marketing

Technické úložisko alebo prístup je potrebný na vytváranie používateľských profilov pre zasielanie reklamy alebo sledovanie používateľa na webovej stránke alebo na niekoľkých webových stránkach za účelom podobných marketingových aktivít.

 

8. Zapnutie / vypnutie a odstránenie cookies

Môžete použiť váš internetový prehliadač na automatické alebo manuálne odstránenie cookies. Môžete tiež určiť, že určité cookies nemôžu byť umiestnené. Ďalšou možnosťou je zmeniť nastavenia vášho internetovéhoprehliadača tak, aby ste dostávali správu vždy, keď je umiestnené cookie. Previac informácií o týchto možnostiach sa prosím oboznámte s návodom v sekcii Pomoc vášho prehliadača.

 

Pozor: Ak vypnete všetky cookies, naša webová stránka nemusí správne fungovať. Ak odstránite cookies vo vašom prehliadači, budú znovu umiestnené po vašom súhlase pri ďalšej návšteve našich webových stránok.

 

9. Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi

Máte nasledujúce práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi:

Máte právo vedieť, prečo sú vaše osobné údaje potrebné, čosa s nimi bude diať a ako dlho budú uchované.

Právo na prístup: Máte právo prístupu k vašim osobným údajom, ktoré sú nám známe.

Právo na opravu: Máte právo doplniť, opraviť, nechať vymazať alebo zablokovať vaše osobné údaje kedykoľvek budete želať.

Ak nám dáte súhlas súhlasiť s vašimi údajmi, máte právo tento súhlas odvolať a nechať vymazať vaše osobné údaje.

Právo na prenos vašich údajov: Máte právo požiadať o všetky vaše osobné údaje od správcu a preniesť ich úplne k inému správcovi.

Právo na námietku: Máte právo namietať spracovanie vašich údajov. Dodržiavame to, pokiaľ neexistujú oprávnené dôvody pre spracovanie.

 

Ak chcete uplatniť tieto práva, kontaktujte nás prosím. Odkaz na kontaktné údaje nájdete na spodku tejto stranky. Ak máte sťažnosť ohľadom toho, ako spracovávame vaše údaje, radi by sme o tom počuli, ale máte tiež právo podať sťažnosť do dozorného orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov).

 

10. Kontaktné údaje

Ak máte otázky a/alebo pripomienky k našej politike cookiesa tomuto vyhláseniu, prosím, obráťte sa na nás pomocou nasledujúcichkontaktných údajov:

Wealthcraft s. r. o.

Mostná 2937/56 949 01 Nitra

Webová stránka: https://zmenpoistovnu.sk

Email: info@zmenpoistovnu.sk